Cenik

Cenik dodatnih storitev

nepremičninske družbe Vila Portorož, promet z nepremičninami d.o.o.

Nepremičninski posrednik in naročitelj bosta v pogodbi o posredovanju ali s posebnim naročilom določili vrsto in višino dodatnih stroškov (na podlagi spodnjega cenika), v kolikor bo posrednik poleg posredovanja po predhodnem dogovoru z naročiteljem zanj opravil še druge storitve v zvezi s poslom, ki je predmet posredovanja. Cene dodatnih storitev so opredeljene v ceniku nepremičninske družbe, ki je sestavni del splošnih pogojev poslovanja. 

Za ves reklamni material se upošteva, da so izvedene slike, posnetki, tlorisi in 3D projekcije izključna last podjetja Vila Portorož d.o.o. in so za promocijo pri oglaševanju vključeni v ceno provizije. Tloris nepremičnine je vzorčne narave, dejanski podatki se upoštevajo iz geodetske uprave RS. Uporaba drugim fizičnim ali pravnim osebam je strogo prepovedana. Ob ugotovitvi kršitve bo uporabnik slednjega materiala obvezen plačila po ceniku.

Opis in cenik dodatnih storitev Cena brez DDV (EUR) Cena z DDV(EUR)
Priprava pogodbe ali predpogodbe za nakup in prodajo, za katero je posrednik posredoval s strani univerzitetnega diplomiranega pravnika, odvetnika ali notarja v višini 0,5% pogodbene vrednosti, vendar ne manj kot 450 EUR/pogodba + DDV 450,00 € 549,90 €
Vodenje in izvedba pravnega posla prodaje/nakupa nepremičnine za katero je potrebno izvesti postopek po ZKZ (predpogodba, prodajana pogodba, zastopanje v času trajanja postopka odobritve pravnega posla s strani UE , do pridobitve odločbe ) za katero posrednik posreduje s strani diplomiranega pravnika, odvetnika ali notarja v višini 1% +DDV od pogodbene vrednosti nepremičnine , vendar ne manj kot 800 EUR/pogodba + DDV 800,00 € 976,00 €
Sestava osnutka prodajne/nakupne /zakupne pogodbe ali predpogodbe 300,00 € 366,00 €
Sestava predpogodbe za nakup/prodajo/zakup 350,00 € 427,00 €
Sestava najemne pogodbe 270,00 € 329,40 €
Pridobitev original zemljiškoknjižnega izpiska (v ceno niso vključene morebitne takse, te se zaračunajo dodatno) 20,00 € 24,40 €
Hramba denarja na računu (Cena velja za en mesec) 50,00 € 61,00 €
Pridobitev potrdila o (ne) uveljavljanju predkupne pravice občine (k ceni niso prištete morebitne takse, te se zaračunajo dodatno) 20,00 € 24,40 €
Pridobitev lokacijske informacije in potrdila namenske rabe za posamezno nepremičnino, za katero je listina potrebna po zakonu (k ceni niso prištete morebitne takse, te se zaračunajo dodatno) 20,00 € 24,40 €
Pridobitev katastrskega načrta – mapne kopije (k ceni niso prištete morebitne takse, te se zaračunajo dodatno) 20,00 € 24,40 €
Hramba pogodbe po overovitvi podpisa (cena velja za 1 leto ) 100,00 € 122,00 €
Vodenje celotnega postopka ter svetovanje v zvezi z odobritvijo pravnega posla , nepremičnine katera se prodaja/kupuje po ZKZ( k ceni niso prištete morebitne takse, te se zaračunajo dodatno) 500,00 € 610,00 €
Pridobitev drugih listin cena za posamezno listino (k ceni niso prištete morebitne takse, te se zaračunajo dodatno) 20,00 € 24,40 €
Ogled nepremičnine brez sklenitve posredniške pogodbe 50,00 € 61,00 €
Kilometrina (cena na en prevožen kilometer) 0,42 € 0,51 €
Nepremičninsko svetovanje (1 ura ) 100,00 € 122,00 €
Vodenje ogledov med dela prostimi dnevi, ob nedeljah in sobotah popoldan 60,00 € 73,20 €
Organizacija cenitve nepremičnin/stanovanje/hiša/poslovni prostor/zemljišče /stavbo/zazidljivo/kmetijsko ( plačilo cenilca ni zajeto v plačilo in se ga plača posebej po predlogu ponudbe cenilca 25,00 € 30,50 €
organizacija izdelave EI za nepremičnino 25,00 30,50 €
Organizacija in izpeljava Nepremičninskega svetovanje z odvetnikom/diplomiranim pravnikom/notarjem (1 ura) 250,00 305,00 €
Organizacija izvedbe parcelacije/zakoličbe /preveritev s strani geodetskega podjetja mejne točke in razne druge storitve potrebne s strani geodetskega podjetja( plačilo izvedbe se plača po ponudbi izvajalca dodatno ) 50,00 61,00 €
Naročilo Oglaševanja in sestava oglasa za javno obveščanje ( razni izbrani časopisi, tuji portali ali tujina - odvisno od željene velikosti oglasa po predloženi ponudbi dobavitelja 100,00 € 122,00 €
Izdelava fotografij nepremičnine 8€/fotografija 9,76€/fotografija
Izdelava zračnih fotografij posesti 250,00 € 305,00 €
Izris tlorisa dejanskega stanja nepremičnine 1,23 €/m2 1,5 €/m2
Izdelava video posnetka '' sprehod skozi prostor '' 1,00 €/m2 1,22 €/m2
Izdelava 3d Modela nepremičnine – dejansko stanje 2,50 €/m2 3,05 €/m2
Izdelava 3d Modela nepremičnine – idejna zasnova 1.500,00 € 1.830,00 €/m2
Izdelava primopredajnega zapisnika in izvedba primopredaje (ob prevzemu nepremičnine za najem) 90,00 € 109,80 €
Obveščanje upravnika in dobavitelje o sklenjenem najemnem razmerju 30,00 € 36,60 €
Izdelava primopredajnega zapisnika in izvedba ob zaključku/predaji nepremičnine 90,00 € 109,80 €
Svetovanje v celotnem času najemnega razmerja 200,00 € 44,00 €
Izdelava obračuna varščine ob zaključku najemnega razmerja 50,00 € 61,00 €
Hranjenje slikovnega materiala v arhivu posrednika 50 €/letno 61,00 €/letno