Splošni pogoji

Splošni pogoji poslovanja

pri posredovanju v prometu z nepremičninami nepremičninske družbe Vila Portorož, promet z nepremičninami d.o.o.

 

1.        UVODNE DOLOČBE

S Splošnimi pogoji poslovanja pri posredovanju in strokovnem vodenju skozi procese v prometu z nepremičninami (v nadaljevanju: Splošni pogoji) se urejajo pravna razmerja med nepremičninsko družbo in naročiteljem.

1.2            Splošni pogoji so sestavni del vsake pogodbe o posredovanju, ki jo nepremičninska družba sklene z naročiteljem. Sestavni del vsake pogodbe o posredovanju sta tudi kopija zavarovalne police in cenik storitev nepremičninske družbe.

1.3            Nepremičninska družba je sprejela zavezo o spoštovanju Kodeksa dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami, ki ga je dne 30.08.2011 sprejelo Združenje družb za nepremičninsko posredovanje pri GZS – Zbornici za poslovanje z nepremičninami (https://zdnp.gzs.si/vsebina/Kodeks/Kodeks).

 

2.        POMEN IZRAZOV

V teh Splošnih pogojih uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:

 • Nepremičninski posrednik je fizična oseba, ki za nepremičninsko družbo opravlja posle posredovanja na podlagi pogodbe o zaposlitvi oziroma drugi pravni podlagi, s pridobljeno licenco pristojnega ministrstva za opravljanje poslov posredovanja in je vpisana v imenik nepremičninskih posrednikov pri pristojnem ministrstvu.
 • Posredovanje v prometu z nepremičninami pomeni opravljanje registrirane pridobitne dejavnosti posredništva v prometu z nepremičninami, pri čemer posamezni posli posredovanja v prometu z nepremičninami obsegajo vse dejavnosti pri vzpostavljanju stika med naročiteljem in tretjo osebo ter pri pogajanjih in pripravah za sklenitev pogodb, katerih predmet je določena nepremičnina, kot so kupna, prodajna, najemna, zakupna ali druga pogodba za določeno nepremičnino.
 • Naročitelj je fizična ali pravna oseba, ki z nepremičninsko družbo sklene pogodbo o posredovanju, in za katero nepremičninska družba opravlja storitve posredovanja v prometu z nepremičninami.
 • Tretja oseba je oseba, ki jo nepremičninska družba poskuša spraviti v stik z naročiteljem, da bi se z njim pogajala za sklenitev pogodbe, katere predmet je nepremičnina.
 • Naročiteljevi ožji družinski člani so naročiteljev zakonec ali oseba, s katero naročitelj živi v zunajzakonski skupnosti, v skladu s predpisi o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, njuni otroci oziroma posvojenci, starši in posvojitelji ter osebe, ki jih je po zakonu dolžan preživljati.
 • Pogodba o posredovanju je pisna pogodba, ki jo skleneta nepremičninska družba in naročitelj ter s katero se nepremičninska družba zavezuje, da si bo prizadevala najti in spraviti v stik naročitelja s tretjo osebo, ki se bosta pogajala za sklenitev določene pogodbe, katere predmet je nepremičnina, naročitelj pa se zavezuje, da bo nepremičninski družbi plačal za posredovanje, če bo pogodba sklenjena.
 • Naročitelj storitve je lahko tudi kupec-iskalec nepremičnin
 • Pogodba, katere predmet je nepremičnina, je kupna, prodajna, najemna, zakupna ali druga pogodba za določeno nepremičnino, pri sklenitvi katere posreduje nepremičninska družba.
 • Nepremičnina je v pogodbi o posredovanju opredeljena nepremičnina.

 

3.        STORITVE POSREDOVANJA

3.1.       

3.1 Nepremičninska družba opravlja storitve posredovanja in strokovnega vodenja skozi procese pri:

 • prodaji ali nakupu nepremičnine,
 • oddaji, najemu, zakupu ali
 • drugi pogodbi, katere predmet je nepremičnina.

3.2 V storitvah posredovanja iz točke 3.1, so zajeti zlasti naslednji posli, ki jih nepremičninska družba opravi za naročitelja, če in kolikor to narekujejo okoliščine posameznega posla:

 • sprejem naročila za posredovanje pri pravnih poslih, katerih predmet je določena nepremičnina, kot so prodajna, najemna ali druga pogodba za določeno nepremičnino;
 • ugotavljanje istovetnosti naročitelja z vpogledom v osebni dokument in javne evidence;
 • pridobivanje kontaktnih informacij o naročitelju za namen spravljanja v stik s tretjo osebo (osebno ime/firma, naslov/sedež, telefon, faks, elektronska pošta, ipd…);
 • pridobivanje osebnih podatkov oz. identifikacijskih podatkov naročitelja ali tretje osebe za pripravo zapisa pogodbe katere predmet je nepremičnina (osebno ime/firma, naslov/sedež, matična, davčna številka, številka osebnega računa oz. transakcijskega računa);
 • priprava pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami z določitvijo obsega storitev posredovanja, predloga višine plačila za posredovanje, pogojev plačila in drugih sestavin v skladu z zakonom, ki ureja nepremičninsko posredovanje;
 • pojasnilo naročitelju in tretji osebi o tržnih razmerah, pomembnih za določitev cene nepremičnine oziroma najemnine;
 • seznanitev naročitelja in tretje osebe z vsebino predpisov, ki so pomembni za veljavno sklenitev pogodbe, za katero posreduje;
 • seznanitev naročitelja in tretje osebe z višino in vrsto davčnih obveznosti, morebitnih stroškov notarskih opravil, stroškov vpisa v zemljiško knjigo in morebitnih drugih stroškov v zvezi s sklenitvijo pogodbe;
 • ugotovitev dejanskega stanja nepremičnine s skrbnim ogledom nepremičnine;
 • ugotovitev informacijsko-telekomunikacijske in komunalne opremljenosti nepremičnine ter pregled urejenosti okolice in ugotavljanje ostalih značilnosti nepremičnine;
 • ugotovitev pravnega stanja nepremičnine na podlagi podatkov iz uradnih evidenc in javnih knjig (zlasti zemljiške knjige, zemljiškega katastra, katastra stavb oziroma, če nepremičnina ni vpisana v zemljiški knjigi, na podlagi listin, ki izkazujejo obstoj lastninske pravice, drugih stvarnih in obligacijskih pravic ter ostalih pravnih dejstev);
 • pisno obveščanje naročitelja in tretjih oseb o očitnih stvarnih napakah ter pravnih napakah, ugotovljenih pri pregledu dejanskega in pravnega stanja nepremičnine;
 • seznanitev naročitelja in tretje osebe s tveganji, ki izhajajo iz neurejenega pravnega stanja nepremičnine, zlasti pravic tretjih oseb na nepremičnini, javnopravnih omejitev ipd.;
 • pripravo ustrezne oglaševalske strategije in izvedbo običajnega oglaševanja nepremičnine;
 • seznanitev tretje osebe z nepremičnino in s ključnimi lastnostmi nepremičnine, organizacija in vodenje ogledov, organizacija sestankov med naročiteljem in tretjo osebo, posredovanje kontaktnih podatkov, ki jih v pogodbi o posredovanju opredeli posameznik, na katerega se podatki nanašajo, tretji osebi oz. naročitelju, kadar oba izkažeta resno zanimanje za pogajanje za sklenitev pogodbe, katere predmet je nepremičnina;
 • sprotna in ažurna telefonska, pisna in spletna komunikacija z naročiteljem in tretjimi osebami in sprotno informiranje naročitelja glede opravljenih storitev posredovanja v prometu z nepremičninami;
 • sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev pogodbe, za katero nepremičninska družba posreduje.

3.3  S plačilom za posredovanje se krijejo stroški za opravljanje poslov iz točke 3.2.

3.4  Po pisnem obvestilu Nepremičninske družbe o opravljenem stiku s tretjo osebo, mora naročitelj v roku 3 dni (treh) delovnih dni od tega obvestila, Nepremičninsko družbo pisno obvestiti o dejstvu, da ga je predhodno v stik z isto tretjo osebo spravila že konkurenčna ( nepremičninska) družba. V nasprotnem se šteje, da je naročitelja v stik s tretjo osebo spravila Nepremičninska družba.

3.5     Smiselno enako, kot določa točka 3.4 velja v primeru, ko naročitelj sam najde in naveže stik s tretjo osebo.

 

4.        DODATNE STORITVE

4.1. Nepremičninska družba lahko za naročitelja opravi dodatne storitve, če se o tem dogovorita z naročiteljem v pogodbi o posredovanju ali s posebnim naročilom, ki predstavlja dopolnitev pogodbe o posredovanju.

4.2  Kot dodatne storitve štejejo zlasti:

 • priprava pogodbe za katero je posrednik posredoval (prodajna, najemna, zakupna pogodba ali drugo) s strani univerzitetnega diplomiranega pravnika, odvetnika ali notarja;
 • zastopanje v postopkih pridobivanja soglasij, potrdil, dovoljenj in drugih dokumentov, ki so potrebni za sklenitev pogodbe, katere predmet je nepremičnina,
 • organizacija cenitve nepremičnine;
 • organizacija izdelave energetske izkaznice za nepremičnino;
 • zastopanje v davčnem postopku
 • urejanje pravnega stanja nepremičnine;
 • hramba denarnih sredstev na fiduciarnem računu;
 • hramba listin;
 • hranjenje slikovnega materiala;
 • hranjenje sredstev na fiduciarnem računu in skrbno ravnanje s sredstvi, skladno s pooblastili pogodbenih strank,
 • izdelava primopredajnega zapisnika ob prevzemu ali predaji nepremičnine;
 • obveščanje upravnika in dobavitelje o spremembi lastnika oz. plačnika

4.3 Cene dodatnih storitev so določene v ceniku nepremičninske družbe ali ceniku zunanjega izvajalca.

4.4 Nepremičninska družba je upravičena do plačila za opravljene dodatne storitve tudi, če Pogodba, katere predmet je nepremičnina, ni bila sklenjena.

 

5.         PLAČILO ZA POSREDOVANJE

Višino plačila za posredovanje nepremičninska družba in naročitelj dogovorita s pogodbo o posredovanju.

5.2   Plačilo za posredovanje v primeru nakupa ali prodaje za isto nepremičnino znaša največ 4% od pogodbene cene. Ta omejitev pa ne velja, kadar je pogodbena vrednost nepremičnine manjša od 10.000,00 EUR.

5.3 Plačilo za posredovanje v primeru najema za isto nepremičnino znaša največ 4% od pogodbene vrednosti, vendar ne več kot znesek enomesečne najemnine in ne manj kot 150 evrov, pri čemer omejitev ne velja ko je naročitelj gospodarska družba. 

Pogodbena vrednost je zmnožek zneska mesečne najemnine in števila mesecev, za katerega se nepremičnina oddaja.

5.4 V plačilo za posredovanje ni vračunan davek na dodano vrednost (v nadaljevanju: DDV), zato se ob izstavitvi računa plačilo za posredovanje poveča za vrednost DDV.

5.5   V primeru, da nepremičninska družba katerega od poslov iz točke 3 teh Splošnih pogojev ne opravi, ker to ni potrebno zaradi okoliščin posameznega primera ali na izrecno željo naročitelja, naročitelj nima pravice zahtevati znižanja plačila za posredovanje.

5.6   V plačilo za posredovanje niso vključeni stroški notarskih storitev, davki, sodne in upravne takse, nadomestila za potrdila in dovoljenja, potrebna za veljavno sklenitev pogodbe, ter stroški dodatnih storitev iz točke 4 teh Splošnih pogojev.

5.7 Nepremičninska družba pridobi pravico do plačila za posredovanje, ko je sklenjena pogodba, pri sklenitvi katere je posredovala.

5.8 Nepremičninska družba ne more zahtevati niti delnega plačila za posredovanje pred sklenitvijo pogodbe, katere predmet je nepremičnina.

5.9   Plačilo za posredovanje nepremičninska družba zaračuna naročitelju na podlagi sklenjene pogodbe o posredovanju.

5.10 Nepremičninska družba ima pravico do celotnega plačila tudi, če naročitelj ali tretja oseba pozneje odstopita od že sklenjene Pogodbe, katere predmet je nepremičnina.

5.11  Nepremičninska družba in naročitelj se dogovorita, da ima nepremičninska družba pravico do plačila za posredovanje tudi, kadar naročitelj sam najde tretjo osebo, s katero sklene pogodbo, ki je bila predmet posredovanja. Plačilo za posredovanje iz prejšnjega stavka mora temeljiti na že opravljenih poslih. V primeru, če je tretja oseba naročiteljev ožji družinski član, je naročitelj dolžan plačati s pogodbo dogovorjeno plačilo za posredovanje v celoti.

5.12  Nepremičninska družba ima pravico do plačila za posredovanje tudi v primerih, ko naročitelj oziroma njegov ožji družinski član sklene pogodbo, katere predmet je nepremičnina, s tretjo osebo, s katero je naročitelja spravila v stik Nepremičninska družba in je bila ta pogodba sklenjena v šestih mesecih po prenehanju pogodbe o posredovanju.

 

6.           POVRNITEV STROŠKOV

6.1 Če nepremičninska družba nima pravice do plačila za posredovanje, se lahko z naročnikom s pogodbo o posredovanju dogovorita za povračilo dejanskih stroškov, ki so nastali v zvezi z opravljanjem storitev posredovanja, če naročnik:

 • sam vzpostavi stik s tretjo osebo, s katero sklene pogodbo o nepremičnini,
 • sklene pogodbo o nepremičnini s posredovanjem druge nepremičninske družbe,
 • enostransko odpove pogodbo o posredovanju pred potekom časa, za katerega je bila sklenjena.

6.2 Višina dejanskih stroškov, ki jih nepremičninska družba zaračuna naročnikom za storitve nepremičninskega posredovanja, lahko znaša največ 150 eurov brez vključenega DDV.

 

7.         VAROVANJE INTERESOV NAROČITELJA IN TRETJE OSEBE

7.1 Nepremičninska družba mora pri opravljanju storitev posredovanja v prometu z nepremičninami naročitelja na primeren način seznaniti z vsemi okoliščinami, ki so pomembne za uresničitev naročiteljevih interesov.

7.2 Nepremičninska družba mora ustrezno varovati tudi interese tretje osebe, ki jo je spravila v stik z naročiteljem zaradi pogajanj o pogodbi, katere predmet je nepremičnina, in ravnati nepristransko, razen kadar na podlagi izrecnega dogovora z naročiteljem zastopa samo naročiteljeve interese. Kadar nepremičninska družba na podlagi dogovora z naročiteljem oziroma investitorjem pri posredovanju zastopa izključno naročiteljeve interese, mora  tretjo osebo, s katero je naročitelja spravila v stik, jasno in pisno opozoriti, da nastopa v vlogi zastopnika in ne posrednika.

7.3 Kadar nepremičninska družba opravlja storitve posredovanja za naročitelja, ki želi ostati anonimen, nepremičninska družba ni zavezana tretji osebi, ki bi z naročiteljem želela skleniti pravni posel, izdati identitete naročitelja vse do sklenitve pogodbe, katere predmet je nepremičnina.

 

8.         FIDUCIARNI RAČUN

8.1 Nepremičninska družba sme sprejeti od naročnika ali tretje osebe v zvezi z izvedbo pogodbe, katere predmet je nepremičnina, v hrambo denarna sredstva, če ima z banko sklenjeno pogodbo o vodenju fiduciarnega računa in če jo naročitelj ali tretja oseba za to pisno pooblasti.

 

9.         ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI ZA ŠKODO

9.1 Nepremičninska družba ima zavarovano poklicno odgovornost za škodo. Zavarovanje krije odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročitelju ali tretji osebi s kršitvijo pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami na ozemlju Republike Slovenije. Naziv zavarovalnice, številka zavarovalne police ter zavarovalna vsota so navedeni v pogodbi o posredovanju.

 

10.        EKSKLUZIVNA POGODBA O POSREDOVANJU

10.1. V primeru, da naročitelj in Nepremičninska družba skleneta ekskluzivno pogodbo o posredovanju za določeno nepremičnino, naročitelj v času veljavnosti pogodbe v zvezi z isto nepremičnino ne sme skleniti pogodbe o posredovanju s konkurenčno nepremičninsko družbo ali preko kogarkoli tretjega oglaševati ali prodajati iste nepremičnine.

 

11.         PRENOS STORITEV POSREDOVANJA

11.1 Nepremičninska družba lahko po dogovoru z naročnikom prenese storitve posredovanja na druge nepremičninske družbe.

11.2 V primeru prenosa storitev posredovanja na drugo nepremičninsko družbo ostane naročitelj v pogodbenem razmerju le z Nepremičninsko družbo, s katero je sklenil pogodbo o posredovanju, Nepremičninska družba pa mora naročitelju izročiti seznam nepremičninskih družb, na katere prenaša naročilo. pogodbi o posredovanju.

 

12.         DRUGE OBVEZNOSTI NAROČITELJA

12.1  Naročitelj mora nepremičninski družbi predložiti vso razpoložljivo dokumentacijo, ki se nanaša na nepremičnino, ki je predmet posredovanja (zlasti dokazila o lastništvu, zemljiškoknjižni izpisek, pogodbe, gradbeno dovoljenje, lokacijsko informacijo in vse ostale listine).

12.2  Naročitelj jamči za resničnost, točnost in popolnost posredovanih podatkov oziroma dokumentacije.

12.3  Naročitelj mora nemudoma, najkasneje pa v 8 (osmih) dneh od spremembe, pisno obvestiti Nepremičninsko družbo o vsaki spremembi svojih interesov (prodajna cena, datum vseljivosti nepremičnine ipd.) ter o vsaki spremembi dejanskega ali pravnega stanja nepremičnine.

12.4  Naročitelj bo v primeru, da bo nepremičnino tržil tudi sam ali pri konkurenčnih nepremičninskih družbah, nepremičnino tržil pod enakimi pogoji, kot so dogovorjeni s Pogodbo o posredovanju;

12.5  Naročitelj bo v primeru, da sam ali s posredovanjem konkurenčne nepremičninske družbe najde tretjo osebo, s katero sklene pogodbo ali predpogodbo, katere predmet je nepremičnina, nemudoma, najkasneje pa v roku 8 (osmih) dni od sklenitve takšne pogodbe oziroma predpogodbe Nepremičninsko družbo o tem pisno obvestil in ji izročil kopijo te pogodbe.

 

13.               NEPOŠTENA RAVNANJA NAROČITELJA

13.1  Naročitelj je dolžan povrniti nepremičninski družbi vso škodo, ki nepremičninski družbi nastane zaradi naročiteljeve kršitve pogodbenih obveznosti.

13.2  Kot hujše kršitve pogodbe o posredovanju se štejejo zlasti naslednja naročiteljeva ravnanja:

 • naročitelj nepremičninski družbi brez utemeljenih razlogov onemogoča vodenje ogledov nepremičnine;
 • naročitelj krši dogovor o ekskluzivnosti pogodbe o posredovanju;
 • naročitelj sam ali pri drugih nepremičninskih družbah nepremičnino trži pod ugodnejšimi pogoji, kot so dogovorjeni s pogodbo o posredovanju;
 • naročitelj Nepremičninske družbe ne obvesti ali ne obvesti pravočasno o sklenitvi pogodbe ali predpogodbe, katere predmet je nepremičnina, s tretjo osebo, ki jo najde sam, ali ji ne izroči ali ne izroči v roku kopije pogodbe, katere predmet je nepremičnina;
 • naročitelj v nasprotju z dobro vero in poštenjem ne pristopi k pogajanjem za sklenitev pogodbe ali brez utemeljenega razloga noče skleniti pogodbe, katere predmet je nepremičnina, s tretjo osebo, s katero ga je v stik spravila Nepremičninska družba;
 • naročitelj posreduje tretjim osebam informacije in podatke, ki so zaupne narave in štejejo kot poslovna skrivnost.

 

14.       PRAVICA DO PRIDOBITVE PODATKOV

14.1  Nepremičninska družba v primeru, da naročitelj odstopi od pogodbe o posredovanju oziroma ne sklene pogodbe, katere predmet je nepremičnina, lahko opravi poizvedbe o morebiti sklenjeni pogodbi, katere predmet je nepremičnina.

 

15.       OBVEZNOSTI PO ZAKONU O PREPREČEVANJU PRANJA DENARJA IN FINANCIRANJU TERORIZMA

15.1.  Nepremičninska družba je v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma pri sklepanju poslovnih razmerij in transakcijah nad zakonsko predpisanim zneskom ter v drugih primerih, določenih s predpisi, opraviti pregled stranke, ki zajema:

 • ugotavljanje in preverjanje identitete strank 
 • ugotavljanje dejanskega lastnika stranke, če je stranka pravna oseba;
 • pridobitev podatkov o namenu in predvideni naravi poslovnega razmerja ali transakcije ter drugih podatkov po zakonu;
 • redno skrbno spremljanje poslovnih aktivnosti, ki jih stranka izvaja pri nepremičninski družbi.

15.2 Naročitelj je seznanjen, da ima nepremičninska družba z namenom izpolnitve svojih obveznosti po prejšnji točki pravico pridobiti in preveriti (tudi z vpogledom v osebni dokument) naslednje osebne podatke stranke in zakonitega zastopnika stranke:

 • osebno ime,
 • naslov stalnega ali začasnega prebivališča,
 • datum in kraj rojstva,
 • davčno številko ter številko,
 • vrsto in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta;

 

16.  VARSTVO, OBDELAVA IN UPORABA OSEBNIH IN ZAUPNIH PODATKOV

Vse informacije in podatki, ki jih naročitelj pridobi pri nepremičninski družbi so zaupne narave in štejejo kot poslovna skrivnost, razen informacij in podatkov, ki so javno dostopni.

16.1.        Zaradi izpolnjevanja obveznosti po pogodbi o posredovanju ter obveznosti, ki jih nepremičninski družbi nalaga Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, lahko Nepremičninska družba skladno s predpisi, ki urejajo osebno izkaznico in potne listine vpogleda in prepiše podatke z osebnega dokumenta (osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva, davčno številko ter številko vrsto in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta) 

16.2.        Kadar to izrecno narekuje narava posameznega posla (npr. overitev podpisa naročitelja ali tretje osebe ipd…), sme Nepremičninska družba, na podlagi pisne privolitve imetnika iz katere izhaja v naprej določen namen, fotokopirati imetnikov osebni dokument.

16.3.        Nepremičninska družba na fotokopiji osebnega dokumenta označi:

 • da gre za fotokopijo,
 • svoj naziv,
 • izrecno določen namen fotokopiranja,
 • pravno podlago za fotokopiranje – jasno razvidna pisna privolitev imetnika osebnega dokumenta.

16.4.        Nepremičninska družba se zavezuje, da ne bo nadalje kopirala osebnega dokumenta naročitelja. Nepremičninska družba kopije osebnega dokumenta ne sme hraniti v elektronski obliki

16.5.        Nepremičninska družba se zavezuje k varovanju vseh osebnih podatkov v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov. Vsi osebni podatki bodo uporabljeni le za namen sklepanja, izvajanja, spreminjanja in prekinitve pogodbe o posredovanju, in pogodbe katere predmet je nepremičnina. Za kakršnokoli uporabo osebnih podatkov v druge namene bo nepremičninska družba predhodno pridobila pisno soglasje naročitelja.

16.6.        Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico:

 • od nepremičninske družbe dobiti potrditev ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki,
 • dostopati do osebnih podatkov in namena obdelave, vrste zadevnih osebnih podatkov;
 • uporabnikov ali kategorij uporabnikov, v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah;
 • predvidenega obdobja hrambe osebnih podatkov ali merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja.

16.7.        Posameznik na katerega se nanašajo osebni podatki ima pravico, da:

 • od nepremičninske družbe zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov,
 • od nepremičninske družbe zahteva omejitev obdelave osebnih podatkov,
 • ugovarja obdelavi,
 • zahteva od nepremičninske družbe, da brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke,
 • zahteva, da nepremičninska družba dopolni nepopolne osebne podatke,
 • se osebni podatki neposredno prenesejo od ene nepremičninske družbe k drugi kadar je to tehnično izvedljivo,
 • vloži pritožbo pri nadzornem organu.

16.8.        Kadar se osebni podatki prenesejo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo, ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico biti obveščen o ustreznih zaščitnih ukrepih zvezi s prenosom.

16.9.        Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim za namene takega trženja, vključno z oblikovanjem profilov, kolikor je povezano s takim neposrednim trženjem.

 

17.         ČAS TRAJANJA POGODBE in ODPOVED POGODBE

17.1 Pogodba o posredovanju je sklenjena za določen čas devetih (9) mesecev, razen če se stranki ne dogovorita za krajši čas

17.2 Po poteku obdobja iz prejšnje točke lahko stranki skleneta novo pogodbo o posredovanju.

17.3  Pogodba preneha veljati s potekom časa,  z odpovedjo pogodbe o posredovanju,  z izpolnitvijo pogodbe o posredovanju in v drugih primerih, ki jih določa zakon.

17.4 Stranki lahko kadarkoli odpovesta pogodbo o posredovanju, če to ni v nasprotju z dobro vero in poštenjem. Odpoved mora biti podana v pisni obliki.

 

18.       VELJAVNO PRAVO

18.1 Za presojanje pogodbe o posredovanju in Splošnih pogojev se uporabljata Zakon o nepremičninskem posredovanju in Zakon o varstvu potrošnikov.

 

19.            REŠEVANJE SPOROV

19.1 Morebitne spore, ki bi izvirali iz te pogodbe o posredovanju ali v zvezi z njo, bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno.

19.2 Če sporazumna rešitev spora ni mogoča, je v primerih, ko gre za pogodbe s potrošniki pristojno sodišče v  Kopru .

19.3  Če sporazumna rešitev spora ni mogoča, se v primerih, ko gre za pogodbe med gospodarskimi subjekti, stranki dogovorita, da bo vsako nesoglasje, spor ali zahtevek, ki izvira iz te pogodbe ali je z njo v zvezi ali izvira iz njene kršitve, prenehanja ali neveljavnosti, dokončno rešil senat treh arbitrov ali arbiter posameznik, imenovan na podlagi Pravilnika o arbitražnem postopku pred Stalno arbitražo pri Gospodarski zbornici Slovenije. 

 

20. VELJAVNOST IN OBJAVA SPLOŠNIH POGOJEV

20.1   Splošni pogoji veljajo od  03.01..2023

20.2 Vsakokrat veljavni splošni pogoji so objavljeni v prostorih Nepremičninske družbe, na vidnem mestu in na spletnem naslovu Obala 114b, 6320 Portorož, www.vila-portoroz.si.

 

V Luciji, 03.01.2023

                                                                                                                              VILA PORTOROŽ D.O.O.

                                                                                                                             Direktor Vlasta Prešeren

                                                                                                      

Cenik dodatnih storitev

nepremičninske družbe Vila Portorož, promet z nepremičninami d.o.o.

 

Nepremičninski posrednik in naročitelj bosta v pogodbi o posredovanju ali s posebnim naročilom določili vrsto in višino dodatnih stroškov (na podlagi spodnjega cenika), v kolikor bo posrednik poleg posredovanja po predhodnem dogovoru z naročiteljem zanj opravil še druge storitve v zvezi s poslom, ki je predmet posredovanja. Cene dodatnih storitev so opredeljene v ceniku nepremičninske družbe, ki je sestavni del splošnih pogojev poslovanja. 

Za ves reklamni material se upošteva, da so izvedene slike, posnetki, tlorisi in 3D projekcije izključna last podjetja Vila Portorož d.o.o. in so za promocijo pri oglaševanju vključeni v ceno provizije. Tloris nepremičnine je vzorčne narave, dejanski podatki se upoštevajo iz geodetske uprave RS. Uporaba drugim fizičnim ali pravnim osebam je strogo prepovedana. Ob ugotovitvi kršitve bo uporabnik slednjega materiala obvezen plačila po ceniku.

 

Opis in cenik dodatnih storitev

Cena brez DDV (EUR)

Cena z DDV   (EUR)

Priprava pogodbe ali predpogodbe za nakup in prodajo, za katero je posrednik posredoval s strani univerzitetnega diplomiranega pravnika, odvetnika ali notarja v višini 0,5% pogodbene vrednosti, vendar ne manj kot 450 EUR/pogodba + DDV.

 

 

450,00    

549,90 

Vodenje in izvedba pravnega posla prodaje/nakupa nepremičnine za katero je potrebno izvesti postopek po  ZKZ ( predpogodba, prodajana pogodba, zastopanje v času trajanja postopka odobritve pravnega posla s strani UE , do pridobitve odločbe ) za katero posrednik posreduje s strani diplomiranega  pravnika, odvetnika ali notarja v višini 1% +DDV od pogodbene vrednosti nepremičnine , vendar ne manj kot 800 EUR/pogodba + DDV.

 

 

800,00   

976,00   

Sestava osnutka prodajne/nakupne /zakupne  pogodbe ali predpogodbe.

300,00     

366,00     

Sestava predpogodbe za nakup/prodajo/zakup.

350,00     

427,00     

Sestava najemne pogodbe.

270,00    

329,40    

Pridobitev original zemljiškoknjižnega izpiska (v ceno niso vključene morebitne takse, te se zaračunajo dodatno).

20,00       

24,40       

Hramba denarja na računu (Cena velja za en mesec).

50,00       

61,00     

Pridobitev potrdila o (ne) uveljavljanju predkupne pravice občine (k ceni niso prištete morebitne takse, te se zaračunajo dodatno).

20,00       

24,40       

Pridobitev lokacijske informacije in potrdila namenske rabe za posamezno nepremičnino, za katero je listina potrebna po zakonu (k ceni niso prištete morebitne takse, te se zaračunajo dodatno).

20,00       

24,40       

Pridobitev katastrskega načrta – mapne kopije (k ceni niso prištete morebitne takse, te se zaračunajo dodatno).

20,00       

24,40       

Hramba pogodbe po overovitvi podpisa (cena velja za 1 leto).

100,00       

122,00      

Vodenje celotnega postopka ter  svetovanje  v zvezi z odobritvijo pravnega posla , nepremičnine katera se prodaja/kupuje po ZKZ (k ceni niso prištete morebitne takse, te se zaračunajo dodatno).

500,00     

610,00     

Pridobitev drugih listin  cena za posamezno listino (k ceni niso prištete morebitne takse, te se zaračunajo dodatno).

20,00       

24,40       

Ogled nepremičnine brez sklenitve posredniške pogodbe.

50,00      

61,00     

Kilometrina (cena na en prevožen kilometer).

0,42         

0,51         

Nepremičninsko svetovanje (1 ura).

100,00   

122,00       

Vodenje ogledov med dela prostimi dnevi, ob nedeljah in sobotah popoldan.

60,00     

73,20      

Organizacija cenitve nepremičnin/stanovanje/hiša/poslovni prostor/zemljišče /stavbo/zazidljivo/kmetijsko (plačilo cenilca ni zajeto v plačilo in se ga plača posebaj po predlogu ponudbe cenilca).

25,00      

30,50       

Organizacija izdelave EI za nepremičnino. 25,00 € 30,50 €
Organizacija in izpeljava Nepremičninskega svetovanje z odvetnikom/diplomiranim pravnikom/notarjem (1 ura). 250,00 € 305,00 €
Organizacija izvedbe parcelacije/zakoličbe /preveritev s strani geodetskega podjetja mejne točke in razne druge storitve potrebne s strani geodetskega podjetja (plačilo izvedbe se plača po ponudbi izvajalca dodatno). 50,00 € 61,00 €

Naročilo Oglaševanja in sestava oglasa za  javno obveščanje ( razni izbrani časopisi, tuji portali ali tujina - odvisno od željene velikosti oglasa po predloženi ponudbi dobavitelja).

100,00   

122,00      

Izdelava fotografij nepremičnine.

8 €/fotografija

9,76€/fotografija

Izdelava zračnih fotografij posesti.

250,00   €

305,00        €

Izris tlorisa dejanskega stanja nepremičnine.

1,23         €/m2

1,5           €/m2

Izdelava video posnetka ''sprehod skozi prostor''.

1,00        €/m2

1,22       €/m2

Izdelava 3d Modela nepremičnine – dejansko stanje.

2,50         €/m2

3,05           €/m2

Izdelava 3d Modela nepremičnine – idejna zasnova.

1.500,00 €

1.830,00 €/m2

izdelava primopredajnega zapisnika in izvedba primopredaje (ob prevzemu nepremičnine za najem). 90,00 € 109,80 €
obveščanje upravnika in dobavitelje o sklenjenem najemnem  razmerju. 30,00 € 36,60 €
izdelava  primopredajnega zapisnika  in izvedba ob zaključku/predaji nepremičnine. 90 € 109,80 €
svetovanje v celotnem času najemnega razmerja. 200,00 € 44,00 €
izdelava  obračuna varščine ob zaključku najemnega razmerja. 50,00 61,00 €
hranjenje slikovnega materiala v arhivu posrednika. 50 €/letno 61,00 €/letno