Splošni pogoji poslovanja

pri posredovanju v prometu z nepremičninami nepremičninske družbe Vila Portorož, promet z nepremičninami d.o.o.

Pomen uporabljenih pojmov

 

1. člen

Pojmi, uporabljeni v teh splošnih pogojih, pomenijo:

1. nepremičninska družba je družba Vila Portorož, promet z nepremičninami d.o.o., Lucija, Obala 114B, Portorož;

2. naročitelj je oseba, s katero nepremičninska družba sklene pogodbo oposredovanju;

3. pogodba o posredovanju je pogodba ki jo skleneta nepremičninska družba in 

naročitelj in s katero se nepremičninska družba zavezuje, da si bo prizadevala najti in spraviti v stik z naročiteljem tretjo osebo, ki se bo z njim pogajala za sklenitev določene pogodbe, katere predmet je nepremičnina, naročitelj pa se zavezuje, da bo nepremičninski družbi plačal provizijo za posredovanje, če bo pogodba sklenjena;

4. nepremičninska pogodba je pogodba o prodaji, nakupu oziroma najemu nepremičnine, pri sklenitvi katere posreduje nepremičninska družba;

5. provizija je plačilo za posredovanje.

 

Posli, ki se jih nepremičninska družba zaveže opraviti

 

2. člen

Na podlagi pogodbe o posredovanju se nepremičninska družba glede na vrsto nepremičninske pogodbe, ki je predmet posredovanja, zaveže za naročitelja opraviti te posle:

1. preveriti dejansko stanje nepremičnine (ogled nepremičnine),

2. preveriti pravno stanje nepremičnine,

3. organizirati oglede nepremičnine,

4. sodelovati pri pogajanjih za sklenitev nepremičninske pogodbe,

5. oglaševati nepremičnino na svojih javnih spletnih straneh in v primeru ekskluzivne pogodbe o posredovanju tudi v časopisih, določenih s to pogodbo.

Če se naročitelj in tretja oseba dogovorita za sklenitev nepremičninske pogodbe, se nepremičninska družba zaveže za naročitelja opraviti tudi te posle:

1. sestaviti listino z vsebino nepremičninske pogodbe,

2. če je naročitelj prodajalec, zanj opraviti vsa dejanja v postopku odmere in plačila davka na promet nepremičnin,

3. kot skrbnik hraniti izvirnike listin oziroma aro, če se stranki nepremičninske pogodbe sporazumeta, da skrbniške storitve v zvezi s to pogodbo opravlja nepremičninska družba,

4. sodelovati pri izročitvi in prevzemu nepremičnine in za stranke sestaviti zapisnik o izročitvi in prevzemu,

 

 

Pravica nepremičninske družbe do provizije

3. člen

Nepremičninska družba pridobi pravico do provizije, ko je sklenjena kupoprodajna pogodba za nepremičnino katero je posredovala, oziroma z predpogodbo, kadar gre za prodajo kmetijskega zemljišča.( Objekt in zemljišče ali samo zemljišče ali kmetijski objekt )

Nepremičninska družba ne more zahtevati niti delnega plačila provizije pred sklenitvijo kupoprodajne  pogodbe, pri nepremičninah za  katere posreduje, razen pri prodaji kmetijskega zemljišča, ko je opravičena do provizije že  pri sklenitvi predpogodbe in plačilu are z strani kupca.

Nepremičninska družba  lahko zahteva provizijo tudi v kolikor se pri prodaji kmetijskega zemljišča pojavi zakoniti  predkupni upravičenec, kateri pa ni stranka nepremičninske agencije, saj za navedenega agencija ni mogla vedeti.

Nepremičninska agencija lahko zaračuna tudi vse nastale stroške , katere je imela z posredovanjem kmetijskega zemljišča, vendar le v primeru , ko se pojavi drugi kupec- kateri ni stranka agencije, je pa zakoniti predkupni upravičenec.

Nepremičninska družba ima pravico do plačila za posredovanje tudi v primerih, ko naročitelj oz njegov družinski član sklene pogodbo v zvezi z nepremičnino, ki je bila predmet posredovanja, s tretjo osebo, s katero je naročitelja spravil v stik nepremičninski posrednik.

Višina provizije

4. člen

Naročitelj mora za posredovanje pri prodaji ali nakupu nepremičnine nepremičninski družbi plačati provizijo v znesku, ki je enak 4 % + DDV  od kupnine za nepremičnino, dogovorjene z nepremičninsko pogodbo . Agencija  dopušča , da sta naročnika lahko dva – kupec in prodajalec ter si sorazmerno razdelita plačilo provizije v višini 2%+DDV od celotne kupnine.

Naročitelj mora za posredovanje pri najemu ali oddaji v najem plačati provizijo v znesku, ki je enak dvema mesečnima najemninama plus 22% DDV , dogovorjenim z nepremičninsko pogodbo, katero zapade v plačilo ob podpisu najemne  pogodbe  s strani prodajalca in kupca.

Če je nepremičninska družba pri sklenitvi nepremičninske pogodbe posredovala za obe pogodbeni stranki, ima od obeh  pravico zahtevati  plačilo enkratnega zneska provizije iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena.

Če se v primeru iz tretjega odstavka tega člena stranki ne dogovorita drugače, mora vsaka od njiju plačati polovico zneska provizije za posredovanje iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena.

V znesku provizije iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena ni vključen 22 % davek na dodano vrednost.

 

Nepremičninska družba, pa si pridržuje pravico do plačila provizije v višini 1.000,00 EUR + 22% DDV, kadar gre za nepremičnino, katera vrednost ne presega 10.000,00 EUR

 

Stroški, ki so zajeti s  provizijo

5. člen

S provizijo iz 4. člena teh splošnih pogojev so obseženi vsi stroški v zvezi z opravljanjem poslov iz 2. člena teh splošnih pogojev, in sicer zlasti stroški za ta dejanja:

1. za sklenitev pogodbe o posredovanju in za ogled nepremičnine ob sklenitvi pogodbe o posredovanju,

2. za ugotavljanje pravnega stanja nepremičnine:

− s pridobivanjem izpiska iz zemljiške knjige, če je nepremičnina že vpisana, ali

− s pridobivanje za zemljiškoknjižni vpis sposobnih izvirnikov pogodb in drugih listin, če nepremičnina še ni vpisana v zemljiško knjigo,

3. za ugotavljanje dejanskega stanja nepremičnine,

4. za oglaševanje nepremičnine na javnih spletnih straneh nepremičninske družbe oziroma v primeru ekskluzivne pogodbe o posredovanju tudi v časopisih, določenih s to pogodbo,

5. za seznanjanje naročitelja s podatki o nepremičnini in za spravljanje v stik tretjih oseb z naročiteljem,

6. za prisotnost nepremičninskega posrednika pri ogledu nepremičnine,

7. za pisno seznanjanje naročitelja z ugotovljenim pravnim in dejanskih stanjem nepremičnine in zanesljivo opozarjanje na ugotovljene napake,

8. za telefonsko komuniciranje s strankami,

9. za sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev nepremičninske pogodbe.

10. za seznanjanje naročitelja in tretje osebe ob sklenitvi nepremičninske pogodbe:

− s tržnimi razmerami, ki so pomembne za določitev cene nepremičnine,

− z vsebino predpisov, ki so pomembni za veljavno sklenitev nepremičninske pogodbe,

− z višino davčnih obveznosti stranke in

− s cenami notarskih storitev,

11. za pisna opozorila, obvestila in potrdila,

 

S provizijo iz 4. člena teh splošnih pogojev niso obseženi:

 

1. stroški notarskih storitev za notarsko overitev podpisov oziroma za notarsko hrambo (po ceniku in tarifi notarjev) 

2. stroški sodnih taks za zemljiškoknjižne vpise

3. stroški upravnih taks in nadomestil za potrdila in dovoljenja, ki so potrebna za veljavno sklenitev nepremičninske pogodbe (po ceniku in tarifi Upravnih enot).

4. stroški zemljiško knjižnega predloga (70,00 EUR + DDV);

5. stroški geodetskih storitev – načrti etažnih delitev, geodetski posnetki, merjenje in zakoličenje - (po ceniku in tarifi geodetskih služb);

6. cenitve nepremičnin (po ceniku in tarifi cenilcev)

7. davek na promet nepremičnin, davek na dobiček, davek na dodano vrednost

8.stroški ogledov nepremičnin na Hrvaškem ter stroški ogledov nepremičnin oddaljeni več kot 25 km se zaračunavajo v višini 50 EUR, po objektu oziroma nepremičnini ,katere se kasneje odšteje od provizije v kolikor naročitelj – stranka kupi nepremičnino preko agencije Vila – Portorož d.o.o.

9. Strošek ogleda v višini 50 EUR po nepremičnini, pa  se zaračunava tudi ob praznikih in dela prostih dnevih  ter ob sobotah po 13h .

 


Veljavnost splošnih pogojev:

6. člen

Ti splošni pogoji so sestavni del vsake pogodbe o posredovanju, ki jo z naročiteljem sklene nepremičninska družba.

Če pogodba o posredovanju vsebuje določila, ki so v nasprotju s temi splošnimi pogoji, veljajo določila pogodbe o posredovanju.

 

Lucija,2.01.2016

CENIK DODATNIH STORITEV

Vila Portorož d.o.o.

 

CENIK DODATNIH STORITEV NEPREMIČNINSKE DRUŽBE VILA PORTOROŽ D.O.O

 

Nepremičninski posrednik in naročitelj bosta v pogodbi o posredovanju ali s posebnim naročilom določili vrsto in višino dodatnih stroškov (na podlagi spodnjega cenika), v kolikor bo posrednik poleg posredovanja po predhodnem dogovoru z naročiteljem zanj opravil še druge storitve v zvezi s poslom, ki je predmet posredovanja. Cene dodatnih storitev so opredeljen v ceniku nepremičninske družbe, ki je sestavni del splošnih pogojev poslovanja. 

Za ves reklamni material se upošteva, da so izvedene slike, posnetki, tlorisi in 3D projekcije izključna last podjetja Vila Portorož d.o.o. in so za promocijo pri oglaševanju vključeni v ceno provizije. Uporaba drugim fizičnim ali pravnim osebam je strogo prepovedana. Ob ugotovitvi kršitve bo uporabnik slednjega materiala obvezen plačila po ceniku.

Opis in cenik dodatnih storitev

Cena brez DDV (EUR)

Cena z DDV(EUR)

Vodenje in izvedba pravnega posla prodaje/nakupa nepremičnine (prodajana pogodba, pridobitev

dokumentacije - potrdilo o namenski rabi zemljišča, potrdilo o (ne)uveljavljanju predkupne pravice občine, svetovanje, izpolnitev in vložitev davčne napovedi)

 

370,00    

451,40    

Vodenje in izvedba pravnega posla prodaje/nakupa nepremičnine (prodajana pogodba, pridobitev

dokumentacije - potrdilo o namenski rabi zemljišča, potrdilo o (ne)uveljavljanju predkupne pravice občine, postopek v zvezi z odobritvijo pravnega posla UE,

svetovanje, izpolnitev in vložitev davčne napovedi) -
zahtevnejši pravni posel

 

625,00    

762,50    

Sestava prodajne pogodbe

250,00     

305,00     

Sestava predpogodbe

100,00     

122,00     

Sestava najemne pogodbe

216,66     

263,52     

Pridobitev original zemljiškoknjižnega izpiska( k ceni niso vštete morebitne takse, te se računajo posebej).

20,00       

24,40       

Hramba denarja na računu ( Cena velja za en teden ).

30,00       

36,60       

Pridobitev potrdila o (ne) uveljavljanju predkupne pravice občine (k ceni niso prištete morebitne takse, te se zaračunajo posebej).

20,00       

24,40       

Pridobitev lokacijske informacije (k ceni niso prištete morebitne takse, te se zaračunajo posebej).

20,00       

24,40       

Pridobitev katastrskega načrta – mapne kopije (k ceni niso prištete morebitne takse, te se zaračunajo posebej).

20,00       

24,40       

Hramba pogodbe po overovitvi podpisa (cena velja za en teden).

35,00       

42,70       

Postopek v zvezi z odobritvijo pravnega posla( k ceni niso prištete morebitne takse, te se zaračunajo posebej).

100,00     

122,00     

Pridobitev drugih listin, cena za posamezno listino (k ceni niso prištete morebitne takse, te se zaračunajo posebej).

20,00       

24,40       

Ogled nepremičnine brez sklenitve posredniške pogodbe.

45,83       

55,91       

Kilometrina (cena na en prevožen kilometer).

0,42         

0,51         

Nepremičninsko svetovanje ( 1 ura )

65,57       

80,00       

Vodenje ogledov med dela prostimi dnevi, ob nedeljah in sobotah popoldan.

40,98       

50,00       

Seznanitev naročitelja z ugotovljenim pravnim in dejanskim stanjem nepremičnine.

25,00      

30,50       

Oglaševanje v sredstvih javnega obveščanja (1dan)

65,57      

80,00       

Izdelava fotografij nepremičnine

65,57      €/8 slik

80,00       €/8 slik

Izdelava zračnih fotografij posesti

204,92   €

250         €

Izris tlorisa dejanskega stanja nepremičnine

1,23         €/m2

1,5           €/m2

Izdelava video posnetka '' sprehod skozi prostor ''

0,82         €/m2

1,00         €/m2

Izdelava 3d Modela nepremičnine – dejansko stanje

2,05         €/m2

2,5           €/m2

Izdelava 3d Modela nepremičnine – idejna zasnova

1.229,50 €

1.500,00 €/m2